* Hướng dẫn nạp chương trình cho PLC S7-200CN (China)

Xem chi tiết tại đây: Click 

* Hướng dẫn Download, Upload và Read chương trình từ Logo! 0BA8

Xem chi tiết tại đây: Click